Latest Update

Tag: , ,

Tại sao thái hành lại bị cay mắt.

Khi bạn thái hành, nó có thể giải phóng ra một loại dung môi chứa thể khí propanelthial sulfoxide.  Tại sao ăn...