Latest Update

Tag: , , ,

Tại sao nên để màn hình máy tính cách mắt 50-100cm ?

Khoảng cách từ màn hình máy tính đến mắt là rất quan trọng, vì nó chính là yếu tố tác động nhiều nhất...