Latest Update

Tag: , ,

Tại sao vòi nước vừa lắp lại chảy yếu?

Trước tiên bạn phải kiềm tra áp lực nước ra tại vị trí bạn định lắp vòi. Nếu tại vị trí đấy mà...